WMO hulpmiddel aanvragen

Aanvragen via WMO

WMO betekent: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Bent u door uw leeftijd, ziekte of aandoening beperkt in uw mogelijkheden, dan kunt u een beroep doen op een (individuele) voorziening van de WMO. De gemeente zorgt er voor dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft om mee te kunnen doen. Dat kan een rolstoel zijn, een vervoershulpmiddel of een woningaanpassing maar ook hulp bij het doen van het huishouden. De gemeente noemt dit een voorziening.

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor individuele voorzieningen maar zijn dat wettelijk niet verplicht. Het Rijk laat gemeenten verder vrij in het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdragen. Er is wel een wettelijk vastgestelde maximum. Daarnaast is er een anti-cumulatiebepaling om er voor te zorgen dat u jaarlijks niet te veel aan eigen bijdragen betaalt. Tenslotte mag de vaststelling van de eigen bijdrage niet gebaseerd zijn op het vermogen van de WMO aanvrager, de waarde van uw huis telt bijvoorbeeld niet mee als men kijkt naar de hoogte van de eigen bijdrage. Wel geldt er een inkomenstoets dus men kijkt wel naar de hoogte van uw gezinsinkomen (bijvoorbeeld het salaris of de uitkering).

Samen tot oplossing komen

De gemeente kijkt altijd samen met u, en de mensen om u heen, naar wat u nodig heeft. Samen moet u dan tot de beste oplossing zien te komen. De gemeente beslist als laatste wat er gebeurd.
Hoe de WMO in uw woonplaats is geregeld, kunt u navragen bij het WMO-loket in uw gemeente of u kunt het lezen op hun website.  Als u voor een gesprek naar het WMO-loket gaat, kunt u iemand mee nemen. Ook kunt u vragen of mensen van het WMO-loket bij u thuis komen.  In het gesprek bespreekt u uw problemen. Hieruit komt naar voren welke ondersteuning het beste bij u past. U vraagt het één en ander vervolgens aan bij de gemeente. De WMO-voorzieningen kunnen in overleg met u in verschillende vormen worden verstrekt, namelijk in natura (u krijgt het hulpmiddel thuisbezorgd), via een persoonsgebonden budget (u krijgt het bedrag wat u nodig heeft voor een voorziening en gaat die zelf kopen) of via een financiële tegemoetkoming (als u bijvoorbeeld een sportrolstoel wilt krijgt u een tegemoetkoming in de kosten). Degene die een individuele voorziening nodig heeft volgens de gemeente, is vrij te kiezen in welke vorm hij of zij de voorziening wenst. De keuzevrijheid kent wel grenzen.

De gemeente beslist wat u krijgt

Als de aanvraag voor ondersteuning vanuit de WMO is ingediend, neemt de gemeente binnen acht weken een beslissing. De beslissing krijgt u in een officiële brief thuisgestuurd. Dit heet ‘beschikking’.  Bent u het niet eens met de genomen beslissing dan kunt u via een brief officieel ‘bezwaar maken’. De mensen van het WMO-loket kunnen u uitleggen hoe dit moet. U kunt ook aan de organisatie MEE (kijk voor de mogelijkheden op www.mee.nl)  vragen om te helpen bij het bezwaar maken. Daarnaast zijn er nog diverse andere organisaties die u kunnen steunen. Te denken valt aan gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden maar bijvoorbeeld ook aan de plaatselijke hulpdiensten van de SP.

Regelhulp

Als uw gemeente deelneemt aan Regelhulp, kunt u via www.regelhulp.nl WMO-voorzieningen aanvragen of u aanmelden voor een gesprek met een consulent van het WMO-loket van uw gemeente. Door het invullen van uw postcode kunt u op de website zien of uw gemeente hierbij is aangesloten.