Praktische informatie

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor zorg. Iedere Nederlander (of hij of zij die hier loonbelasting betaalt) is verplicht zich te verzekeren voor deze standaard verzekering. Dit wordt niet door een werkgever of uitkeringsinstantie gedaan. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Er zijn veel verschillende hulpmiddelen. Het is in eerste instantie aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of een hulpmiddel voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt. Dit heet ook wel of een hulpmiddel 'onder de functiegerichte aanspraak valt'. Dit is geregeld in paragraaf 1.4. Hulpmiddelenzorg van de Regeling zorgverzekering (artikelen 2.6 tot en met 2.29):

 • Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan
 • Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel
 • uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie
 • uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
 • uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie
 • hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn;
 • hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden
 • hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed
 • hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
 • injectiespuiten
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe;
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem;
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel;
 • draagbare, uitwendige infuuspompen
 • hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
 • uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken;
 • hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering;
 • uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren;

In de praktijk zijn dit bijvoorbeeld:

 • hulpmiddelen die u dagelijks in huis gebruikt voor uw eigen verzorging zoals aankleedhulpmiddelen, aangepaste kleding;
 • hulpmiddelen als hoog-laag bedden en aangepaste stoelen;
 • communicatiehulpmiddelen die u thuis gebruikt om contact te kunnen hebben met anderen zoals aangepaste computers, hoortoestellen, spraakversterkers, telefoonversterkers;
 • medische hulpmiddelen zoals injectiespuiten, verbandgaas, brillen;
 • orthesen zoals een halskraag en orthopedische schoenen;
 • prothesen zoals arm-, been, knie- en borstprothesen;
 • hulpmiddelen die bedoeld zijn ter compensatie van onvoldoende arm- hand- en vingerfunctie (een robotarm, dynamische armondersteuning, een krantenhouder of een schaarstandaard);
 • verplaatsingshulpmiddelen zoals taststokken, loopwagens en drempelhulpen

Hoe gaat u te werk
Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe de procedure met betrekking tot het aanvragen van een specifiek hulpmiddel bij hen verloopt. Vaak heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Bij de beoordeling zal gekeken worden of u het hulpmiddel ècht nodig heeft en wat de meest goedkope adequate oplossing is. Het kan zijn dat u het hulpmiddel krijgt (verstrekking in eigendom) of dat u het te leen krijgt (verstrekking in bruikleen). De passing en levering van het hulpmiddel vindt plaats bij de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. Het is ook mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe ze te werk gaan dus ze mogen zelf besluiten of het nodig is dat hulpmiddelen voorgeschreven zijn door artsen/specialisten en/of dat toestemming van de zorgverzekeraar nodig is, om een hulpmiddel te verkrijgen. Hoe dat voor het door u gewenste hulpmiddel geregeld is, kunt u vinden in het Reglement Hulpmiddelen van uw eigen zorgverzekeraar of door telefonisch contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Mocht u het niet eens zijn met een afwijzing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing en het hulpmiddel uw inziens wel verstrekt zou moeten worden en waarin je om een heroverweging van de beslissing. Indien deze wederom wordt afgewezen dan kun je een een klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.SKGZ.nl).

Eigen bijdrage
Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u geen eigen bijdrage. Eventueel kan een waarborgsom in rekening worden gebracht die u (zonder rente) weer terugkrijgt als u het hulpmiddel weer inlevert.
Voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Deze hulpmiddelen kunt u vaak alleen aanschaffen bij leveranciers die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.

De hoogte van de eigen bijdrage kan beïnvloed worden door uw aanvullende verzekering. Kijk dit na in polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.